What Comes After Democracy?

Lars Hedegaard has written an interesting piece at Snaphanen that I think is worth translating: Hvad kommer efter demokratiet? As usual, the original is below the fold.

A couple of comments as prologue. the Prime Minister of Denmark is a woman named Mette Frederiksen. Her response to the Kung-flu in Denmark is apparently similar to that of Gov. Gretchen Whitmer of Michigan.

The Frederiksen State has arrived.

A friend recently asked, “Do you think democracy will survive?”

“No”, I answered, “It will be seen as an episode in the history of man. In the context of Denmark, democracy lasted from 1849 to sometime in the 1970s and is now under a final dismantling.”

If anyone should doubt this description, they would be wise to note the reaction of Danes to the restrictions and limitations on their freedom of movement that were decreed by an all-powerful Prime Minister in conjunction with the corona-crisis. Obediently and submissively, all have yielded to the wisdom claimed by a narrow power-elite. For many weeks, the nation’s mother, Mette Frederiksen, has daily told us how to behave and for many weeks, no one has questioned this new political system that has been in fact been introduced.

No changes have been made to the Constitution, the Frederiksen State simply came into being.

As the state of emergency has now been proven and clearly accepted by the general population, we must assume that the temptation will be great to declare it in other situations.

Who would dare oppose totalitarian actions when the Earth is at risk in a few decades

The most obvious is the claimed “Climate Crisis” that the political elite and its media have promoted for many years now. A handful of observers have their doubts about the CO2-talk but they are not heard, and the scientific data on which they build their arguments is censured in the official, state-supported media. They have almost no advocates in the Folketing [parliament].

The government has already begun by regulating in detail the activities of Danes with regards to preventing the certain death that politicians and their experts predict. And who would dare to oppose totalitarian encroachments of personal freedom when day in and day out all are told that the Earth will be destroyed in a few decades if they don’t obey.

We must also assume that strong actions will be taken against the “Islam critics”, ie, people that can’t or won’t accept the wonders of a population replacement and the surrender of an increasing number of areas that have been declared to be “sharia zones”. It is assumed that portions of the population will, at some time, rebel, which will require that the powers of the state be used against them.

These are only examples. There is a wealth of material about dictatorships, and the state’s desire for power is unlimited. There are few examples in which the powerful have freely given up the power to which they have accrued.

Officially, there will still be a democracy, free elections, freedom of speech and a system of justice, and the Constitution will not be changed. But these will all hide a reality that has little to do with democracy or freedom.

The sustainable diversity democracy

It is probable that the name will be modified. Instead of “democracy”, a better system will be introduced which could be called a “climate democracy”, a “sustainable democracy”, a “diversity democracy” or something similar. No one would dare protest against it because it would mean a rejection of society and with that the status of pariah. We can see it already when people are publicly shamed for their “tone” in public debates, their xenophobia, their racism, their climate change denial, and other awful things.

For politicians, this is an ideal situation. They have already given up most of their authority and thus responsibility to the EU, and if they get rid of the rest to a “higher wisdom” that is hidden by the “deep state”, they can sleep soundly and contentedly look forward to a good salary and pension.

Democracy is classically understood to require an attentive and well-informed population and when people relax and take direction from “science”, “the law”, “international obligations”, et al, everything is lost.

We are on that path.

Frederiksen-staten er kommet
”Tror du, at demokratiet vil bestå?” spurgte en ven for nyligt.

”Nej”, svarede jeg. ”Det vil vise sig at være en episode i menneskets historie, som for Danmarks vedkommende varede fra 1849 til engang i 1970’erne, og som nu er under endelig afvikling.”

Hvis nogen skulle tvivle på denne beskrivelse, gør de klogt i at bemærke danskernes reaktion på de restriktioner og indskrænkninger i bevægelsesfriheden, som en almægtig statsminister har dekreteret i forbindelse med corona-krisen. Lydigt og underdanigt har alle bøjet sig for den klogskab, som en snæver magtelite påstås at være i besiddelse af. I flere uger har landsmoderen, Mette Frederiksen, dagligt fortalt, hvordan vi skal opføre os, og i flere uger har ingen stillet spørgsmål til det nye politiske system, som hermed i praksis er indført.

Der er ikke vedtaget nogen grundlovsændring, Frederiksen-staten er bare kommet.

Da undtagelsestilstanden nu er afprøvet og tydeligvis accepteret af den brede befolkning, må vi antage, at fristelsen er stor til, at den bliver påberåbt i andre situationer.

Hvem vover at modsætte sig totalitære indgreb når Jorden går under om få årtier?

Mest nærliggende er den påståede klimakrise, som den politiske elite og dens medier har promoveret i snart mange år. En håndfuld iagttagere tvivler ganske vist på CO2-snakken, men de kommer ikke til orde, og de videnskabelige data, som de bygger deres indvendinger på, er bandlyst i de officielle, statsstøttede medier. De har næsten heller ingen fortalere i Folketinget.

Regeringen er allerede begyndt på en detailregulering af danskernes adfærd med henblik på at afvende den visse død, som politikerne og deres eksperter forudser. Og hvem vover at modsætte sig totalitære indgreb i den personlige frihed, når de dag ud og dag ind får at vide, at Jorden går under om få årtier, hvis de ikke adlyder?

Vi må også regne med, at der snart vil blive grebet hårdt ind mod islamkritikere, dvs. folk, der ikke vil indse storheden i befolkningsudskiftningen og afståelsen af stadigt flere områder, der bliver udlagt som sharia-zoner. Formentlig vil dele af befolkningen på et tidspunkt sætte sig til modværge, hvilket vil medføre, at statens magtmidler vil blive brugt mod dem.

Det er blot eksempler. Der er rigeligt med stof til et diktatur, og statsapparatets magtbrynde er ubegrænset. Der findes få eksempler på, at magthavere frivilligt har afstået beføjelser, som de én gang har skaffet sig.

Officielt vil der stadig være demokrati, frie valg, ytringsfrihed og retsstat, og grundloven vil ikke blive ændret. Men det vil alt sammen dække over en virkelighed, der ikke har meget med demokrati eller frihed at gøre.

Det bæredygtige mangfoldighedsdemokrati

Sandsynligvis vil man nok lave lidt om på navnet. I stedet for ”demokrati” vil man begynde at tale om et bedre system, som man kunne kalde ”klimademokratiet”, ”det bæredygtige demokrati”, ”mangfoldighedsdemokratiet” eller lignende, og som ingen vil turde protestere mod, fordi det vil medføre en de facto udelukkelse af samfundet og dermed en pariastatus. Vi ser det allerede, når folk bliver hængt ud for ”tonen i debatten”, ”fremmedhad”, ”racisme”, ”klimabenægtelse” og andet forkasteligt.

For politikerne er det en ideel situation. De har allerede afstået størstedelen af deres kompetence og dermed ansvar til EU, og hvis de kan slippe for resten med henvisning til en højere visdom, der gemmer sig i den dybe stat, kan de sove roligt og nøjes med at glæde sig over den gode løn og pension.

Demokratiet i klassisk forstand kræver en årvågen befolkning, og når folket slapper af og retter sig efter ”videnskaben”, ”juraen”, ”internationale forpligtelser” og den slags, går det tabt.

Vi er på vej.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.