What Happened to the European Men?

I love reading Snaphanen; when the onwer goes on a rant, it is always a great read. This one is no different. I’ve translated it; the original has a visual as well as a Norwegian video with English subtitles. The original Danish text is under the page jump.

After Cologne, Birmingham, Stockholm, Helsinki, etc, etc, there are more and more people looking for the European man. Iben Tranhold did it the other day on Russian TV [in English] as did Michael Jalving in The Men’s Continent today [in Danish from Jyllands Posten], Alexander Maistrovoy in The Hypnotic Dance of Death, and, perhaps most urgently, Stephen Brown in The Cologne Cathedral Under Attack.

[quotes from the the latter]

In Sweden a person is a “she”. I have, for years, called the country a matriarchy and there is no one looking for the Swedish man; not even the Swedish women who suffer the immigrated violence more than any other of their gender in Europe. Their official ideal man is gay and they have no intentions of changing that even if only 1.5% of the population is gay.

The Swedish man who remains is found outside the cities, in agriculture or forestry. A man who can shoot and butcher an elk, repair a tractor, build a house, and defend his women and children. He is also, in fact, armed with some of the two million legal weapons that are present in the country. He is, however, a rare beast and despised by bureaucrats and universities and all the way through the politically infected school system.

In the cities, women have taken power so as to quickly give away control of the street to Islam’s brown-shirts and the pseudo-masculine AFA [Anti-Fascist Action]. A third of Swedish women are afraid to go outside alone. The national Chief of Police looks like a man, but is actually sobbing woman. The Vice Prime Minister comes on TV and cries. It may be be that these actions are score humanity points, but they are not very reassuring.

The army has been reduced to almost nothing; it is a 10th of what it was in 1988 because “we see no threats”. In Sweden, men are now a majority thanks to the patriarchal immigration that women desired. It looks pretty bad for them. Sweden is ready to be taken by anyone that wants and power is presently being transferred from women to the more determined. Sweden is the model for the rest of Europe in 10 years.

It’s not much better in Denmark. The Danish men that sell out Denmark to the European Union, and those in the media dressed and acting as homosexuals… The rest of the Danish Left is essentially women.

Does this look like a society that can defend itself? What kind of society allows a Somali immigrant to rape a 10-year old without being sent back? Who will defend these people against the immigrants, violent patriarchs, as well as themselves, one might ask?

When women take over and get the soft men they look for, they become unhappy. The soft man is not sexually attractive and he can’t defend against enemies. One could say that these competent and powerful women have no idea what is good for them. Now that they’ve created their women’s world and there’s no one left to save them from it.

I can’t solve the problem – if it even can be solved. I would rather tell about my childhood in which I went to boy’s school for the first nine years. Over half the teachers were men and during free-time in a boy’s school, boys fought for dominace and to establish a pecking order. This is what all male mammals do, so it’s pretty natural. We grew up in the presence of history, songs, and the Bible which temporized out nationalism and vaccinated us against chauvinism and extremism. The screwy present-day would call a religious education “preachy” but no one became a believer because of it.

We fought like young lions, that is, not to wound. It was also natural in contrast to today in which we see boys who haven’t learned this. They kick heads and stick each other with knives. Boys are not allowed to “mob” the weak and what we now have is a strange pseudo-masculinity.

The end result of a boy’s school is someone like me. Someone not afraid to use violence if it’s necessary. When women took over the school, they did away with boyish activities and behaviors; the result is as we see today, 40 years later. A generation of emasculated men in which Anders Breivik is the most evident example. A made-up, gay, operetta-fuck, but ultra violent a la Kubrick. A psychopath of the third degree, the ideal representative of the present taken to its logical conclusion.

This, then, is the situation that women wanted, that they *thought* they wanted.

I assume that they can only recover their physical security by raising their sons to be men, but a whole lot of pain would seem to be on the way before their sons are old enough. Perhaps too, when that time comes, manliness will merely revert back two generations and not more such that it goes from one extreme to another. Sweden is already.

Can this all be recovered? The Swedish state seems to have gotten the message right at the gallows. Let us see, if they can really send those 80,000 back home. This is a Social Democrat stunt inspired by catastrophic opinion polls; an attempt to seem decisive while not completely convinced. It won’t become to much: Sweden is in a steadily increasing dissolution and I don’t see anything that will stop it. For four decades, there has been no will to defend the country and now there is no ability. In other words, women took over the country and dismantled the country. The destruction was primarily mental, so the rescue depends on the ability to change this mentality.


Efter Køln, Birmingham, Stockholm, Helsinki osv osv efterlyser flere og flere den europæiske mand. Iben Tranholm gjorde det forleden på RT, Mikael Jalving i Mændenes kontinent i dag, Alexander Maistrovoy i The Hypnotic Dance of Death, og mest manende måske Stephen Brown i THE COLOGNE CATHEDRAL UNDER ATTACK

[English quotes]

I Sverige en mennesket en “hon”. Jeg i årevis har kaldt landet et matriarkat, og der er ingen der efterlyser den svenske mand, ikke engang selvom svenske kvinder lider mere under indvandret vold end nogen andre i Europa. Deres officielle mandeideal er en bøsse, jvf. rigsbøssen Jonas Gardell, og de agter ikke at skifte ham ud uagtet at kun halvanden procent af befolkningen er homoseksuelle.

De tilbageværende svenske mænd finder man udenfor byerne, i land- og skovbruget. Det er mænd, som kan skyde og partere en elg, reparere en traktor, bygge et hus og forsvare deres kvinder og børn. De er nemlig alle bevæbnede med nogle af de to mio lovlige våben, der findes i landet. Han er dog en nicheforekomst, ildeset af bureaukrater, universiteter og helt ned i den politisk inficerede underskole.

I byerne har kvinderne overtaget magten, for dog straks at give gaden væk til islams brunskjorter og de pseudomaskuline AFA’er. Hver tredje kvinde er nu bange for at færdes der. Rigspolitichefen ligner en mand, men er en hulkende kvinde. Vicestatsministeren står på TV og tuder. Det ka godt være det giver menneskelighedspoints, men betryggende er det sgu’ ikke.

Hæren er stort set afskaffet, den er en tiendedel af, hvad den var i 1988, for “vi har jo ingen trusselsbilleder.” I Sverige er tilmed mændene kommet i flertal, takket været den patriarkalske indvandring, som kvinderne har sørget for. Det ser skidt ud for dem, Sverige er lige til at plukke for hvem, der vil, og magten er i færd med at overgå fra kvinderne til andre mere determinerede kræfter. Sverige er forebilledet for resten af Europa om ti år.

Det er ikke specielt bedre i Danmark. Den danske mand er en Morten Østergaard og en Jens Rohde og en Morten Helveg, der forråder Danmark i EU, en Uffe Elbæk i lyserødt tyldskørt og mandslingen, queerspecialisten Henrik Marstal i Politiken. Resten af venstreføjen er egentlige kvinder.

Ligner det et samfund, der kan forsvare sig? Ligner det et samfund, som tillader en somalier at voldtage en tiårig, uden at han bliver udvist? Hvem skal forsvare de her mennesker imod de indvandrede, voldelige patriarker og sig selv, skulle man måske sige?

Når kvinderne tager magten og får den bløde mand, de har efterlyst, bliver de ulykkelige. Den bløde mand er ikke på nogen måder seksuelt attraktiv, og han kan ikke forsvare dem mod fjender. Man kune nemt slutte at disse “kompetente, magtfulde kvinder” ikke har nogen anelse om, hvad der er godt for dem selv. Nu har de bragt sig ud på kvindernes mark, og der er ingen til at hente dem hjem i sikkerhed.

Jeg vil ikke påtage mig at løse problemet, hvis det kan løses. Jeg vil hellere fortælle om min forhistoriske barndom. Jeg gik i en drengeskole de første ni år. Over halvdelen af lærerne, var mænd, og frikvartererne i en drengeskole gik med at drengene slås for at etablere en hakkeorden. Dette er hvad alle små han-pattedyr gør, så man kan vel kun kalde det naturligt. Vi voksede op med historiens nærvær, sangskatten og Biblen, hvilket gav os en tempereret nationalfølelse og en vaccination imod chauvinisme og ekstremisme. Den forskruede nutid, ville kalde religionsundervisning “forkyndende”, men ikke en blev troende af den.

Man slås civilliseret ligesom løveunger, dvs. man skader ikke hinanden. Det er også naturligt, i modsætning til det, vi ser i dag, hvor drenge der ikke har lært det, hopper på andres hoveder og stikker med kniv. Drenge som dog ikke havde tilladelse til at “mobbe” de svage, som det dog ikke hed dengang. Vi har i stedet fået en afsporet pseudomaskulinitet.

Resultatet af en sådan drengeskole er sådan en som mig, der ikke er fremmed for vold, når det er nødvendigt. Da kvinder overtog skolen, afskaffede de denne drengeopførsel, og resultatet ser vi idag fyrre år efter. En generation af emaskulerede og pseudomaskuline mænd, hvor Anders Breivik er det mest slående eksempel på det sidste. Et sminket, bøssoidt operettefuck, men ultra violent som hos en Kubrick. En psykopat i 3 potens, en repræsentant for tidens ideal, der gik linen ud.

Dette er altså situationen, efter at kvinderne fik det, som de troede, de ville have det.

Jeg går ud fra, de kun kan genskabe deres fysiske sikkerhed, ved at opdrage deres sønner til at blive mænd, og meget ondt lader til at skulle ske for dem inden de drenge er vokset op. Forhåbenlig kan man til den tid konstatere, at mandligheden sprang to generationer over og ikke flere, for ellers kører vi irreversibelt i grøften, som man med belæg kan påstå, Sverige allerede er.

Kan det reddes? Regeringen Löfven synes omvendt under galgen. Lad os se, om de kan udvise 80 000, jeg tror ikke på det. Det er et socialdemokratisk PR stunt inspireret af helt katastrofale meningsmålinger, et forsøg på at virke handlekraftig, der er aldeles uden overbevisning. Det bliver ikke til noget. Sverige er i galopperende opløsning over hele fronten, og jeg ser intet, der kan standse det. I fire årtier var der ingen vilje til at forsvare landet, og nu er der ikke evne nok. Sagt på en anden måde: Kvinderne overtog kontrollen med landet, og så nedlagde de det. Forfaldet er mentalt først, så en redningsaktion af de sørgelige resten, afhænger af evner til at forandre sig mentalt.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.