The Queen Speaks Out

This is a translation of an article in Den Korte Avis [The Short Newspaper] about recent comments by the Danish Queen, Dronningen Udtaler Sig. The original text is below the fold.

What a shock.

For decades, the chattering classes have used Queen Margrethe in support of their own ideas in the debate on immigration. They have never tired of referring to her remarks from her annual New Years speech from 1984 in which she ridiculed Danes for their opinions about immigrants.

Then we come with our Danish humor and our small, “dumb-smart” comments [...] we ought to be ashamed.

But now she terms her position from that time as “naive”. It happened at a press conference yesterday [April 12, 2015]. The journalists were shocked. What is this?

The Queen has caused a panic among the politically correct.

Danish Values and Parallel Societies

On Sunday, she gave an interview to Berlingske [a newpaper], in which she spoke frankly of the problems with culture clashes and integration. She pointed out that we must set conditions on those that come here:

Yes, we should accept them, but we should also tell what we expect of them. For they are coming to our society. We should make room for them, but make sure they understand to where they have come in the world.

The Queen criticized those immigrants that close themselves off from the Danish society and form their own parallel societies.

We would like to make room, but they have come to our society and so they cannot therefore expect that the ways of their old society can be continued here in this country. They can go to their mosque when they like – no issues with that! – but when they begin to act in ways that are not in agreement with Danish society as a whole, they must realize that these behaviors cannot continue.

From this quote, it is evident that the Queen has especially in mind the problems with immigration from Muslim countries.

The Terrorists’ Threats against Freedom of Speech

The Queen was also very clear in her message that we shall not bend in the face of the terrorists’ threats against freedom of speech.

I know that some say we must be careful and we should, of course, consider our words, but we must also be able to say the things that we think [...] They desire to intimidate us but shall not be intimidated.

This seems to indicate a very distinct contrast to those groups that time after time have expressed the need to tone down the Danish society’s basic beliefs in order to avoid Muslim outrage.

The Politically Correct Have Been Sleeping

When the politically correct are censured to this degree by the Queen’s remarks, it would seem that they have been asleep like Rip Van Winkle.

They have continuously convinced themselves that the remarks about “the dumb-smart comments” from 1984 were still part of the Queen’s perception of things.

But, in fact, the Queen had already for some years indicated a change in her opinion – even though the expression of this change has been more measured than that seen recently.

It happened, for example, in her New Years speech of 2006, in which she said:

We are beginning to realize that we must make a real effort to explain the values upon which our society is built.

It was also then that she made the following remarkable comment:

We now know better of that for which we stand, from which we neither can nor will yield.

The remark was so dramatic because it was a barely hidden commentary on that year’s big event, the Muhammed drawings controversy.

The Queen delivered a clear, although indirect, defense for freedom of expression. It was more than a certain Helle Thorning [Schmidt - the present Danish Prime Minister] made at that time. She and her Social Democrats did everything they could to attack Jyllands-Posten’s use of their freedom of speech and Prime Minister Anders Fogh Rasmussen’s [the then Prime Minister] support.

It was completely ignored

As always, there was, also in 2006, an army of freezing people in the plaza of Amalienborg castle, who were shown on TV complaining about what the Queen had just said.

But not one of them mentioned the Queen’s defense of Danish freedoms. Not one! It did not fit with their politically correct Weltanschaung. And in those circles, there is a strong tendency to deny reality when it doesn’t suit.

No, she did not divide the people

The Queen’s remarks to Berlingske and at yesterday’s press conference have unleashed a dissatisfied murmur in the chattering classes.

Some say that the Queen has with the comments divided the people, but no, that quite the opposite.

She struck a great blow for the Danish society’s strong cohesiveness and high trust between its citizens. She indicated worry at the divisive tendencies of parallel societies and poltico-religious opinions that split people up into “them” and “us” – for example, Muslims and unbelievers.

Support

Moreover, the Queen’s comments encountered another objection from the politically correct: she ought not be involved so directly in a public debate.

It is quite relevant to discuss just how far a royal should be involved in a public debate, but that is, in fact, not what the politically correct really mean.

They have no problem when Queen Margrethe spoke up in 1984 with the “dum-smart comments”. On the contrary, they praised her for them.

But now it’s difficult to handle that the Queen is indicating a different position than theirs. And it is particularly bad that this opinion is shared by a majority of the people.

It is causing a panic among the politically correct.

Hvilket chok.

I årtier har de snakkende klasser taget Dronning Margrethe til indtægt for deres egne synspunkter i debatten om indvandring. De er aldrig blevet trætte af at henvise til hendes bemærkninger i nytårstalen fra 1984, hvor hun skosede danskerne for deres holdning til indvandrere:

”Så kommer vi med vores danske humor og vores små, dumsmarte bemærkninger (…) det kan vi ikke være bekendt.”

Men nu kalder hun sin holdning fra dengang for ”naiv”. Det skete på mødet med pressen i går. Journalisterne virker rådvilde. Hvad er dog dette for noget?

Dronningen har skabt panik blandt de politisk korrekte.

Danske værdier og parallelsamfund

I søndags gav hun et interview til Berlingske, hvor hun talte meget lige ud om problemerne med kultursammenstød og integration. Hun fremhævede, at vi skal stille krav til dem, der kommer hertil:

”Ja, vi skal tage imod, men vi skal også fortælle, hvad vi forventer. For det er vores samfund, de kommer til. Vi skal gøre plads til dem, men de skal forstå, hvor de er kommet hen i verden.”

Dronningen kritiserede de indvandrere, der lukker af over for det danske samfund og danner deres egne parallelsamfund:

”Vi vil gerne give plads, men de er kommet til vores samfund, og de kan derfor ikke forvente, at deres gamle samfundsmodel bare kan videreføres her i landet. De skal kunne gå i moské, når de gerne vil – det skulle bare mangle! – men når de begynder at gøre ting, som ikke stemmer overens med det store mønster i det danske samfund, må de indse, at den går ikke.”

Af dette citat fremgår det, at Dronningen især har problemerne med indvandringen fra de muslimske lande i tankerne.

Terroristernes trusler mod ytringsfriheden

Dronningen var også meget klar i sit budskab om, at vi ikke skal bøje os for terroristernes trusler mod ytringsfriheden:

”Jeg ved, at der er nogen, som siger, at vi skal passe på, og vi skal selvfølgelig tænke os om, men vi skal sandelig også sige tingene, som vi synes, de skal være (…) De ønsker at skræmme os, men vi skal ikke lade os skræmme.”

Det må kaldes en temmelig skarp markering i forhold til de kredse, der gang på gang har talt for, at vi skal nedtone det danske samfunds grundværdier for ikke at krænke muslimer.

De politisk korrekte har sovet i timen

Når de politisk korrekte i den grad bliver hylet ud af den over Dronningens bemærkninger, er det et udtryk for, at de har sovet i timen.

De er blevet ved med at bilde sig selv ind, at udtalelserne om ”de dumsmarte bemærkninger” fra 1984 fortsat var fuldt dækkende for majestætens syn på tingene.

Men faktisk har Dronningen allerede for en del år siden justeret sine holdninger – selv om det er sket i mere forsigtige vendinger end dem, hun nu bruger.

Det skete således i nytårstalen i 2006, hvor hun sagde: ”Vi begynder at indse, at vi selv må forstå og gøre os umage for at forklare, hvad det er for nogle værdier, vort samfund bygger på.”

Dengang kom hun også med følgende opsigtsvækkende bemærkning: ”Vi ved nu bedre, hvad vi står for, hvor vi hverken vil eller kan give køb.”

Denne bemærkning var så opsigtsvækkende, fordi den var en slet skjult kommentar til det års store konflikt om Muhammed-tegningerne.

Dronningen leverede her et klart – om end indirekte – forsvar for ytringsfriheden. Det var mere end en vis Helle Thorning gjorde dengang. Hun og Socialdemokraterne gjorde alt for at angribe Jyllands-Postens brug af ytringsfriheden og statsminister Anders Fogh Rasmussens støtte til den.

Det blev fuldstændig overhørt

Som altid stod der også i 2006 en hærskare af frysende mennesker på Amalienborg Slotsplads, som i TV skulle hælde vand ud af ørerne over, hvad Dronningen netop havde sagt.

Men ikke én af dem nævnte Dronningens forsvar for de danske frihedsværdier. Ikke én! Det passede ikke ind i deres politisk korrekte verdensbillede. Og i de kredse har man en formidabel evne til simpelt hen at fortrænge virkeligheden, når den ikke passer én.

Nej, hun splitter ikke befolkningen

Dronningens udtalelser til Berlingske og på gårsdagens pressemøde har udløst en utilfreds mumlen i de snakkende klasser.

Nogle taler om, at Dronningen dermed splitter befolkningen. Men hun gør det stik modsatte.

Hun slår et stort slag for det danske samfunds stærke sammenhængskraft og høje tillid mellem borgerne. Hun virker bekymret over tendenserne til opsplitning i parallelsamfund og politisk-religiøse holdninger, der deler folk skarpt op i ”dem” og ”os” – for eksempel muslimer og vantro.

Opbakning

Samtidig mødes Dronningens udtalelser med en anden indvending fra politisk korrekte røster: Hun burde ikke blande sig så direkte i samfundsdebatten, lyder det.

Det er ganske relevant at diskutere, hvor langt de kongelige bør gå ind i debatten. Men det er reelt overhovedet ikke det, der er de politisk korrekte kritikeres ærinde.

De har ingen problemer haft med, at Dronning Margrethe blandede sig i 1984 med de ”dumsmarte bemærkninger”. Tværtimod har de hyldet hende for det.

Men nu har de svært ved at klare, at Dronningen markerer en anden holdning end deres. Og det er særlig slemt, at denne holdning deles af det store flertal af danskere.

Det skaber panik blandt de politisk korrekte.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.